Prof. dr Sofija Mićić Kandijaš

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Sofija Mićić Kandijaš rođena je u Beogradu, Srbija, gde je završila osnovno, srednje (niža i srednja muzička škola "Mokranjac", klavirski odsek) i visoko obrazovanje – Filološki fakultet. Kao student druge godine, dobila je nagradu "Ivana Tomeković" kao najbolji student anglistike.

Profesor je engleskog jezika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija. Bavi se primenjenom lingvistikom. Ima veliko nastavničko iskustvo u oblasti Engleskog jezika za posebne (univerzitetske) namene, naročito engleskog i srpskog medicinskog jezika, a bavi se i medicinskim prevođenjem.

Osmislila je reformisani Nastavni plan i program za Engleski jezik na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu tako da se Engleski jezik uči kao obavezan predmet na prve dve godine dodiplomskih studija medicine (Engleski jezik 1, Engleski jezik 2) i kao izborni predmet na trećoj, četvrtoj i petoj godini dodiplomskih studija medicine (Engleski jezik 3, 4 i 5).

Rukovodilac je predmeta Humanističke nauke u okviru nastave Medicinskog fakulteta – School of Medicine, na engleskom jeziku. Bila je rukovodilac i nastavnik predmeta Engleski jezik za potrebe stomatološke nauke u okviru doktorskih studija Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.Rukovodilac je predmeta Engleski jezik 1 i 2 na akademskim studijama sestrinstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac je predmeta Engleski jezik u okviru specijalističkih strukovnih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osmislila je predmet Engleski jezik u medicinskoj nauci koji se od 2017/18. predaje kao izborni predmet na doktorskim studijama medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Objavljuje radove u specijalizovanim časopisima, napisala je četiri monografije, udžbenike i dvojezični, englesko-srpski srpsko-engleski, medicinski rečnik (2007, drugo dopunjeno izdanje 2011).

Prof. Mićić Kandijaš aktivno učestvuje na međunarodnim i domaćim lingvističkim konferencijama kao i skupovima o nastavi i prevođenju Engleskog za posebne (medicinske) namene. Prof. Mićić Kandijaš se usavršavala na Institutu za primenjene jezičke studije Univerziteta u Edinburgu, Škotska, Velika Britanija (Nastava engleskog jezika za medicinske namene).

Naučno-istraživački rad, predavanja i ostale aktivnosti

Prof. Mićić Kandijaš je bila Fulbrajtov stipendista kod prof. dr Ule Konor, i održala je nekoliko predavanja po pozivu (Indiana University Purdue University Indianapolis - IUPUI, Fulbright Occasional Lecturer Program (FOLP), Fulbrajtov program za gostujuće profesore: San Bernardino University of California - UCSB, SAD, multidisciplinarna konferencija na Havajima – IPSI 2005). Bila je učesnik salcburškog Simpozijuma ,,Američka kultura u SAD i drugim zemljama’’i član je salcburškog globalnog Seminara, the Salzburg Seminar American Studies Association (SSASA). Bila je Morlijev stipendista kod prof. dr Džona Svejlza. Održala je predavanje ,,Engleski za medicinske namene u Beogradu: izazovi i tendencije’’ na Institutu za engleski jezik (ELI), Univerziteta u Mičigenu (U of M), SAD.

Održala je Predavanje ,,Nastava velikim grupama polaznika’’ i Radionicu ,,Engleski jezik za medicinske univerzitetske namene’’ u Britanskom savetu u Beogradu (dobila je nagradu Britanskog saveta). Učestvovala je na ES(A)P Panel diskusiji o Engleskom jeziku za posebne univerzitetske namene (ESAP) na godišnjoj konferenciji IATEFL, Kardif, Velika Britanija (2005). Učestvovala je na Seminaru ,,Profil engleskog jezika’’ Univerziteta u Kembridžu u Herceg Novom, 2008. godine. Održala je predavanja u okviru Pre-Conference Event i Simpozijuma ,,Engleski za radno mesto’’ na godišnjoj IATEFL konferenciji u Herogejtu, Velika Britanija (2010).

Bila je urednik Rubrike ,,Jezik medicine’’ u najstarijem medicinskom časopisu ,,Srpski arhiv za celokupno lekarstvo’’ Srpskog lekarskog društva i bila je član Uređivačkog odbora časopisa. Takođe, radila je kao lektor za engleski jezik u istom časopisu, u Stomatološkom glasniku Srbije i Medicinskom podmlatku. Prof. Mićić Kandijaš je bila član Odbora za obrazovanje i profesionalni razvoj Evropske asocijacije za pisanje u medicini (EMWA) i rukovodilac je radionice naprednog nivoa (Jezik i pisanje) ,,Kolokacije u medicinskom pisanju i prevođenju’’ (EMWA).

Dobitnik je nagrade grada Beograda za oblast Obrazovanje za Medicinski rečnik. Prof. Mićić Kandijaš je održala Predavanje "Profil engleskog jezika medicine u Srbiji" na Konferenciji "Test engleskog jezika za medicinske potrebe" u Budimpešti, Mađarska (2009).

Prof. Mićić Kandijaš je održala Predavanje o nastavi i prevođenju Engleskog jezika za medicinske (univerzitetske) namene na Konferenciji Fulbrajtove akademije za nauku i tehnologiju (FAST) u Hajdelbergu, Nemačka. Prof. Mićić Kandijaš je vodila Okrugli sto - Panel diskusiju ,,Perspektive jezika struke na univerzitetu’’ na 2. međunarodnoj Konferenciji jezika struke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2011). U okviru 14. Dana bioetike, prof. Mićić Kandijaš održala je plenarno predavanje pod naslovom ,,Jezici medicine – sadašnjost i budućnost’’ na naučnoj konferenciji s međunarodnim učešćem ,,Jezik medicine – od geneze do kulture i etike komunikacije’’, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska, 2012. Prof. Mićić Kandijaš, zajedno s doc. dr Anamarijom Gjuran-Coha, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska, rukovodila je Seminarom ,,Jezik medicine: odlike engleskog, srpskog i hrvatskog jezika medicine’’ na 11. Konferenciji Evropskog društva za proučavanje engleskog jezika (ESSE), Istanbul, Turska, 2012. Bila je predavač po pozivu radionice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu – JEZIK U MEDICINI, Niš, 2012. godine, Kontinuirana medicinska edukacija (KME), akreditacija Zdravstvenog saveta Republike Srbije (А-1-2181/12). Naslov predavanja: Jezik medicine danas: Nepravilna upotreba stranih termina (naročito anglicizama) u sprskom jeziku medicine. Održala je predavanje po pozivu ,,Prevodjenje engleskih medicinskih složenih fraza na srpski’’ u okviru Leksikografskog seminara na Institutu za srpski jezik SANU. Bila je organizator Mini-simpozijuma ,,Medicinski jezik juče, danas, sutra’’ u okviru 41. simpozijuma Stremljenja i novine u medicini koji se održava povodom Dana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Recenzent je časopisa JAHR. Njen udžbenik pod naslovom English in Medicine and Related Sciences predstavljen je 2018. na Učiteljskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Održala je predavanje o 30-godišnjici nastave stranih jezika na fakultetima medicinske grupacije Univerziteta u Beogradu na Učiteljskom fakultetu u Beogradu (2018). Član je Uredjivačkog odbora medjunarodnog elektronskog časopisa ESP Today Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level. www.espjournal.org. Bila je član Uređivačkog odbora međunarodnog časopisa International Journal of English Linguistics (IJEL). Član je Intersekcijskog odbora za medicinski jezik Srpskog lekarskog društva (2013-)

Prof. Mićić Kandijaš je recenzent brojnih inostranih i domaćih monografija i priručnika. Ime prof. Mićić Kandijaš kao istaknutog angliste pomenuto je u Srpskoj enciklopediji, tom I, knjiga 1 (A-Beob), str. 207, u izdanju Zavoda za udžbenike, Beograd, Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Matice srpske Novi Sad, 2010.

Prof. Mićić Kandijaš bila je član Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom Jezički aspekti interakcije lekara i pacijenta u engleskom i srpskom Danke Sinadinović.

Prof. Mićić Kandijaš bila je mentor studentskog rada koji su napisali Ćalić, S, Vukić, T, Paunović, P: Testing Beginners' English Language I at the Faculty of Medicine, BU. International Conference of Medical Students (ICMS), Novi Sad, 2013.

Saradnik je na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod naslovom OPIS I STANDARDIZACIJA SAVREMENOG SRPSKOG JEZIKA, br. 178021, rukovodilac Projekta: Prof. dr Sreto Tanasić, Institut za srpski jezik SANU (2013-).

Bila je istraživač međunarodnog projekta EU Standardized Test of English in Medicine, www.standem.eu, 2009 – 2014. i član je jugoistočnog istraživačkog tima primenjenih lingvista Univerziteta u Klagenfurtu od 2014. godine u okviru projekta pod naslovom South East European Learner Corpus of English (SEALCE).

Prof. Sofija Mićić Kandijaš dobitnica je Zahvalnice redakcije stručno-naučnog časopisa Medicinski podmladak za doprinos razvoju stručno-naučnog rada studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna je od četiri dobitnika Zahvalnice Medicinskog fakulteta u Beogradu za izuzetan trud i doprinos u koordinaciji svih autora i uređivanju poglavlja tokom procesa pripreme udžbenika za studente integrisanih studija medicine (2017).

U više navrata, gostovala je na Radio Beogradu (Radio Beograd 2 Program o jezicima i kulturi, Emisija Milana Tasića ,,Put u reči’’, 28.2.2003) i televiziji (RTS 1 – Dnevnik 1, Intervju o udžbeniku English for Medical Academic Purposes nov. 2005, SOS kanal, Intervju o udžbeniku English for Medical Academic Purposes, 16. nov. 2006. i. i RTS 1 Jutarnji program, Intervju o knjizi Medicinski rečnik: englesko-srpski srpsko-engleski, 20. nov. 2007) da bi predstavila svoj naučno-stručni rad. Napisala je nekoliko tekstova u rubrici Među nama dnevnog lista Politika na temu Narodnog здравља (2012). Gostovala je u emisiji PULS ŽIVOTA na temu engleskog I srpskog medicinskog jezika koju vodi i uredjuje novinar Dragutin Gregorić na TV SOS kanalu, a emituje se svakog četvrtka. Dala je Intervju g. Slavku Trošelju, nedeljno izdanje dnevnih novina POLITIKA, U OPTIMIZMU JE LEK ZA ČOVEČANSTVO, Nedeljni intervju, aprila 2013. Gostovala je u radio emisiji REČENO I PREĆUTANO na temu Komunikacije lekar-pacijent dr Dijane Ivanović, feb. 2014 i feb. 2018. Prof. Mićić Kandijaš napisala je članak Agensi nisu agenti u rubrici Sačuvajmo srpski jezik, Politika, 9.9.2015. Takođe je prisutna i u štampanim medijima (Politika, Viva, NIN). Njeno, kao i pisanje drugih o njenom radu mogu se naći i na sledećim sajtovima: http://www.cirilica.beograd.org/, http://www.enovostiinfo/**index i http:facebookreporter.org/2012/5/05.

Prof. Mićić Kandijaš bila je organizator dve tribine Bioetičkog društva Srbije “Koliko pacijenti u Srbiji razumeju lekare” (2014) i “Uticaj razvoja najsevremenije tehnologije na komunikaciju lekar-pacijent ” (2015).

Prof. Mićić Kandijaš je bila sekretar Društva za primenjenu lingvistiku Srbije, rukovodilac Sekcije engleskog jezika struke (English for Specific Purposes – ESP Special Interest Group) i engleskog jezika za poslovne namene (BE Special Interest Group) pri Udruženju nastavnika engleskog jezika Beograda - ELTAB (ESP-BESIGs Coordinator). Bila je član Jugoslovensko-kanadskog društva. Član je Sekcije univerzitetskih nastavnika jezika struke (SUNJS) pri Društvu za strane jezike i književnosti Srbije (DSJKS) i bila je predsednica Sekcije. Član je Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Republike Srbije. Bila je član Upravnog odbora Asocijacije Fulbrajtovih stipendista Srbije (2005-2013). Član je Udruženja anglista Srbije (UAS) - ESSE, Društva za primenjenu lingvistiku Srbije, Društva za strane jezike i književnosti Srbije, Bioetičkog društva Srbije, TESOL, ELTA - IATEFL, EMWA, MET, FIT, COMET, AELFE.

Ima kćerku Petricu. U slobodno vreme prof. Mićić Kandijaš se bavi klasičnom muzikom i plesom, voli umetnost, redovno odlazi u pozorište i filmofil je. Uživa u plivanju i planinarenju.

Kontakt: sofija.micic-kandijas@med.bg.ac.rs